Významné stromy v Miroslavi

Texty připravily Lia Ryšavá a Jana Kollárová

Strom patřil odedávna k člověku, k lidským sídlům. Stromy chránily venkovská stavení před bleskem dávno před tím, než se na střechách objevily hromosvody. Pod korunami stromů sedávali na lavičkách prací unavení rolníci, setkávali se tady sousedé, ve stínu stromů si hrály děti. Stromořadí lemovala venkovské cesty a pocestným dopřávala stín, začasté i příjemné osvěžení. K významným sídlům vedly aleje. Do městských a zámeckých parků byly vysazovány zajímavé, často i cizokrajné stromy, vznikala arboreta.

Jsou i památné stromy, živé připomínky významných událostí, i stromy opředené pověstmi … I v Miroslavi jsme kdysi takový strom měli. Pověst vypráví o dubu a stařence, jakmile byl dub pomstychtivou rukou poražen, zemřela i ona.

Význam stromů z hlediska zdravého životního prostředí je nezměrný. Za každý poražený strom je třeba ze zákona vysadit nový, ne jeden. Stromy neodmyslitelně patří k životu člověka a činí krajinu životaschopnou a obyvatelnou.

K vysazování stromů a k péči o jejich zdárný vývoj patří také ochrana a péče o stromy, které jsou charakteristické pro určité místo, patří ke koloritu obce, jsou orientačním bodem, připomínají místně důležité události. Jde o významné stromy. Z vyhlášení stromu za významný nevyplývají žádné závazky či povinnosti. Jedná se o deklarování skutečnosti, že konkrétní strom je pro obyvatele daného místa z určitých důvodů významný. Spolek Stromy v krajině se připojuje k řadě krajských, městských a obecních úřadů případně dalších institucí, které se na svém území zabývají evidencí významných stromů. Soupis významných stromů našeho města není početně omezen a uzavřen. Jistě se zde nacházejí i další stromy, které jsou pro určité místo či nejbližší okolí Miroslavi významné a které naší pozornosti zatím unikly, jejich význam či příběh čeká na své objevení a zanesení do seznamu významných stromů našeho města. O jeho rozšíření se může zasloužit každý, komu není lhostejné prostředí, v němž žijeme.

Osamělý mohykán

Osamělý mohykán

Starý, ošlehaný větrem, trochu promrzlý, jistě i proschlý, takový je osamělý ořešák za městem v polní trati Nad Ramoší za…

číst více
Němý svědek

Němý svědek

Pokud si vzpomínám, nemáme žádnou fotografii z meziválečného období, na níž by byla zachycena smuteční síň u židovského…

číst více
U tří kaštanů

U tří kaštanů

Kaštanů, jak se jírovci maďal běžně říká, je v Miroslavi poměrně hodně – v zámeckém parku, na katolickém i evangelickém hřbitově…

číst více
Zapomenutá moruše

Zapomenutá moruše

Začněme hádankou – víte, kam zajít na černé moruše a jakou mají chuť? V Miroslavi je jich už opravdu jen poskrovnu. Kdysi bývaly…

číst více
Lípa míru a naděje

Lípa míru a naděje

Kdybychom dokázali spočítat všechny stromy v našem městě a zapsat je i s jejich rodovým a druhovým názvem, jistě by…

číst více
Lípa svobody

Lípa svobody

Tak se nazývají stromy, které jsou svázány s dějinami vlasti. Mnoho lip svobody bylo vysazeno v roce 1969 jako výraz…

číst více
Pod lípami

Pod lípami

Také vám ten název něco připomíná? Unter den Linden – významná berlínská třída směřující k Brandenburské bráně. V Berlíně…

číst více
Cestou do školy

Cestou do školy

Zda děti cestou do školy vnímají také krásu kolem, nevím. Vím však docela dobře, kolik dětí poskakuje, hraje si či si jen tak…

číst více