Výroční zpráva spolku Stromy v krajině za rok 2018

13. 2. 2019 | Novinky

Sázení stromů

Na jaře 2018 jsme vysadili jen ty stromy, které jsme nestačili zasadit na podzim 2017 a museli jsme je proto zazimovat. Do úvozové cesty za Třináctkami přibyly dvě hrušně Šídlenky, jedna jabloň odrůdy Matčino a dvě lípy malolisté. Další dvě lípy malolisté jsme vysadili u božích muk u polní cesty nad ovocným stromořadím u Damnic. Hlavní část stromů jsme vysadili na podzim. V sobotu 27. října 2018 jsme dopoledne u rybníka Réna vysadili podél nově vybudované stezky 20 dubů letních a týž den odpoledne v Damnicích nejprve u hřiště stromořadí 10 lip malolistých a poté na okraji obce směrem k Jiřicím kratší alej tvořenou 5 lípami malolistými a 5 duby letními (všechny tyto stromy včetně dalšího materiálu – kůly, úvazy, pletivo na ochranu proti okusu zvěří – zajistila na vlastní náklady organizace Sázíme stromy). V neděli 28. října 2018 jsme v 11:00 hodin na Větrňáku při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky zasadili lípu malolistou a následně přítomní členové spolku pokračovali v oslavě tohoto výročí společným obědem v restauraci Bliss. 10. listopadu 2018 jsme vysadili celkem 25 stromů, převážně ořešáků a javorů, které jsme umístili jako náhradu za uhynulé stormy do třešnového stromořadí za Větrnou a do ovocného stromořadí podél polní cesty u Damnic. 24. listopadu 2018 jsme v místech bývalého palouku u samoty za Ramošem zasadili 5 dubů zimních. Abychom měli pro příští sázení k dispozici také vlastní semenáčky stromů, připravily členky spolku 70 květináčů, do nichž zasadily žaludy nasbírané pod duby zimními rostoucími v okolí Miroslavi a také darem získaná semena jilmů vazů.

Zalévání stromů

Léto v roce 2018 začalo brzy a bylo velmi dlouhé, teplé a suché. Díky technickému vybavení (dodávka s nádrží na vodu) a možnosti využívat školní studnu se nám dařilo všechny spolkem vysazené stromy zalévat v dostačující míře, takže na konci léta byl počet stromů, které v důsledku sucha uhynuly, výrazně nižší než v předchozích letech. Od konce června do začátku září jsme stromy zalili každý týden, jen dvakrát jsme díky dostatečným srážkám zalévali až po 14 dnech.

Péče o Větrňák a Židovský hřbitov

V jarních měsících roku 2018 město Miroslav nechalo na kopci Větrňák pokácet dalších 10 borovic černých, které byly v srpnu 2017 poškozeny požárem. Kmeny těchto stromů byly odklizeny až v létě, a proto v některých místech nebylo možné při jarním kosení trávy (16. června 2018) na tomto kopci provést práce plně v rozsahu určeném AOPK. Dokončeny proto byly až 22. září 2018, kdy jsme na Větrňáku provedli tradiční čištění tohoto kopce od nežádoucích náletových dřevin. Na základě oslovení ze strany členky našeho spolku Lii Ryšavé, která se dlouhodobě věnuje péči o Židovský hřbitov v Miroslavi, jsme ve dnech 23. června 2018 a 6. října 2018 pokosili trávu v místech obvyklé prohlídkové trasy návštěvníků tohoto hřbitova.

Účast ve správních řízeních

V březnu 2018 spolek Stromy v krajině, z.s. podal na Městský úřad Miroslav žádost, aby byl předem informován o zahajovaných správních řízeních, které se týkají kácení dřevin. Na základě této žádosti byl spolek v roce 2018 účastníkem čtyř správních řízení k žádostem o povolení kácení dřevin, které se týkaly celkem šesti stromů (3x smrk ztepilý, jasan ztepilý, borovice lesní a modřín evropský). Ve dvou případech se jednalo o stromy zcela suché, ve třech případech o stromy, které svým růstem poškozovaly nemovitost ve vlastnictví žadatele (žadatel se v tomto případě zavázal k náhradní výsadbě) a v jednom případě o vánoční strom pro město Miroslav. Po posouzení žádostí a osobní obhlídce příslušných parcel nevznesl spolek proti žádostem žádné námitky a vydal k nim souhlasná stanoviska.

Další aktivity

V srpnu 2018 jsme nechali opravit zanedbaná boží muka u polní cesty nad ovocným stromořadím podél polní cesty u Damnic. Opravu božích muk velmi kvalitně a v krátkém termínu provedl pan Petr Novotný. Na úhradu nákladů na opravu v celkové výši 45.000,- Kč kromě spolku Stromy v krajině finančně přispěly také firmy AR Brno s.r.o., Miroslavské strojírny s.r.o., Nejedlý s.r.o. a Obecní úřad Damnice. V září 2018 spolek Stromy v krajině ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačil novou okružní turistickou trasu po NPP Miroslavské kopce, která je vedena mimo jiné tak, aby spojovala všechny již dříve na kopcích umístěné informační panely. Začátek i konec trasy je u Kulturního domu Miroslav. Náklady na vyznačení uvedené turistické trasy (14.020,- Kč) byly uhrazeny z prostředků dotace města Miroslavi, o niž za tímto účelem požádal spolek Stromy v krajině, z.s. v roce 2017.

Pořádání přednášek

V roce 2018 jsme pro miroslavskou veřejnost uspořádali následující přednášky:

  1. 4. 2018 Změny klimatu a jejich nebezpečné důsledky (RNDr. Erik Schwarzbach)
  2. 11. 2018 1917: Stoletá vzpomínka na čtvrtý rok Velké války (PhDr. Jiří Kacetl)
  3. 12. 2018 Otravy jedovatými houbami (Bc. Jana Beneschová)

 

Marek Pavlík, předseda spolku Stromy v krajině, z. s.